Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Izdavačka djelatnost

Narodna biblioteka Mostar je brojnim autorima otvorila svoja vrata i bila izdavač njihovih djela iz raznih oblasti. U periodu od 2012. godine do danas Biblioteka je bila Izdavač sljedećih knjiga:

”Cvijeće mi polje prekrilo” autora mr. Nusreta Omerike

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recenzenti: prof. dr. Ismet Dizdarević

prof. dr. Mirsad Kunić

prof. Elvedin Nezirović

Naslovna strana : Vedad Rahimić

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 500 kom.

Mostar, juli 2012.

„Kad izvoru se vratiš“, autora mr. Nusreta Omerike

Islamski motivi u bošnjačkim lirskim i lirsko-epskim pjesmama

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti  prof. dr. Dijana Hadžizukić

prof. dr Munir Mujić

prof. dr. Mirsad Kunić

DTP: Edin Džiho

Naslovna strana: Avdija Ćorić

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 600 kom.

Mostar, 2013.

„Tajna bosanskog štapa“, autora Enesa Ratkušića

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača : Rasim Prguda

Format : B5 (15X23)

Štampa : IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju : mr. Ibro Rahimić

Tiraž : 1000 kom.

Mostar, mart 2014.

„Ogledi iz lingvistike i filologije“, autora mr. sc. Jasmina Hodžića

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: dr.sc. Kristna Štrkulj-Despot

dr.sc. Elvira Ćemalović-Dilberović

dr.sc. Amira Turbić-Hadžagić

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Naslovna strana i DTP : Đenan Čevra

Tiraž: 300 kom.

Mostar, 2014.

„Sred Mostara đerđef od behara“, autora mr. sc. Nusreta Omerike

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: prof. dr. Dijana Hadžizukić

prof. dr. Mirsad Kunić

prof. dr. Elvira Ćemalović-Dilberović

Lektura i korektura: mr. Nusret Omerika, autor

DTP : Edin Džiho

Naslovna strana: mr. sc. Vedad Rahimić

Fotografije: Fototeka Muzeja Hercegovine Mostar

Štampa : IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 500 kom.

Mostar, maj 2015.

„Sukob devijacija“, autora Enesa Ratkušića

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: prof. dr. Fahira Fejzić Čengić

prof. dr. Kasim Korjenić

Lektura: Edita Mulaosmanović

Naslovna strana: Rustem Leto

DTP: Safet Demirović

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr.Ibro Rahimić

Tiraž: 1000 kom.

Mostar, februar 2016.

„Od zlata jabuka“, autora mr. Nusreta Omerike

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezent: akademik prof. dr. Lamija Hadžiosmanović

Lektura i korektura: autor

Izdanje: 2.izdanje, dopunjeno

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 300 kom.

Mostar, juni 2016.

„Kad vrijeme zamiriše“, autora mr. Nusreta Omerike

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: prof. dr. Alija Pirić i doc. dr. Irma Marić

Lektura i korektura: autor

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Naslovna strana: mr. Vedad Rahimić

Tiraž: 500 kom.

Mostar, 2017.

„Društevni razvoj Stoca 1918-1941. autora Zlatka Hadžiomerovića

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: prof. dr. Senaid Hadžić i prof. dr. Adnan Velagić

Lektura: Jasmin Mehanoli, prof.

DTP: Samir Kamenjaaš

Naslovna strana: mr.sc. Anes Hadžiomerović

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 500 kom.

Mostar, 2018.

„Na kapiji sjećanja“ – uloga Gajreta u razvoju bošnjačke književnosti za vrijeme austrougarske uprave, autora Senada- Sude Omerike

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Recezenti: prof. dr. Dijana Hadžizukić i dr. sc. Alen Klajdžija

Lektura i korektura: mr. Nusret Omerike i mr. sc. Senad-Sudo Omerika

DRP i dizajn korice: mr.Vedad Rahimić

Ilus. naslovne strane: Avdija Ćorić

Fotografije: list Gajret i Gajretovi kalendari

Štampa: IC štamparija d.o.o. Mostar

Za štampariju: mr. Ibro Rahimić

Tiraž: 500 kom.

Mostar, 2018.

Monografija Narodne biblioteke Mostar – 74 godine postojanja i 24 godine od obnove

Izdavač: Narodna biblioteka Mostar

Za izdavača: Rasim Prguda

Redakcija: Anisa Mujić, Nusret Omerika, Selma Aškraba, Senka Zekić-Melcher, Rasim Prguda, Slađana Škoro

Lektura i korektura: Nusret Omerika, Anisa Mujić

DTP i dizajn: Edin Džiho

Štampa: Famis d.o.o Mostar

Za štampariju: Ismet Husnić

Tiraž: 200 komada

Mostar. 2019.