Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Javni konkurs

Na osnovu člana 20a Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu („Službene novine HNK“, broj: 4/19, 5/19 i 5/20), člana 26. Pravila JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka Mostar i člana 4. Pravilnika o raduJU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka Mostar, te Odluke direktora JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka Mostar o raspisivanju konkursa za prijem radnika u radni odnos, broj:01-264/2023od 28.12.2023. godine, objavljuje se:

J A V N I K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos

I PREDMET JAVNOG KONKURSA

Objavljuje se Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos za sljedeće radno mjesto:

1. Voditelj Zavičajne zbirke i periodike – 1 izvršilac/neodređeno vrijeme, uz probni rad od 3 mjeseca

Konkurs će biti objavljen u dnevnim listovima „Dnevni list“ i „Oslobođenje“,s lužbenoj stranici i oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje HNK i web stranici JU Narodna biblioteka – Odjel dječija biblioteka Mostar.

Mjesto rada: JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka Mostar.

II OPIS POSLOVA I USLOVI

1. U radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Voditelj Zavičajne zbirke i periodike može biti primljeno lice, koje pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu FBiH, ispunjava i sljedeće posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u JU Narodna biblioteka- Odjel dječija biblioteka Mostar:

 • da posjeduje visoku stručnu spremu (VSS ili ekvivalent 240 ECTS) bibliotekarskog smjera ili književnosti,
 • 1 (jednu) godinu radnog iskustva na poslovima iz bibliotečke djelatnosti, – položen stručni ispit iz oblasti bibliotekarstva, – poznavanje rada na računaru
 • poznavanje jednog ili više stranih jezika.

Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (orginale ili ovjerene kopije):

 • Biografiju (obavezno navesti adresu i telefon)
 • Diplomu – dokaz o stručnoj spremi
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Dokaz o radnom iskustvu
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o poznavanju jednog ili više stranih jezika

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Napomena:

 • Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa bit će obavljen intervju
 • Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju osobe iz člana 1. Zakona o pravima branilaca i njihovih porodica HNK, kao i osobe koje po drugim zakonima imaju prioritet u zapošljavanju, o čemu je potrebno dostaviti odgovarajući dokaz. – Kandidati koji budu izabrani za obavljanje poslova po konkursu bit će dužni u roku od 15 dana dostaviti: uvjerenje o nekažnjavanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i ljekarsko uvjerenje.

III PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na javni konkurs sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu: JU Narodna biblioteka – Odjel dječija biblioteka Mostar, ul. Maršala Tita br. 55, 88104 (Luka) Mostar.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos (navesti radno mjesto) – NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa.